Algemene voorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden CRYPSYS

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23061574.

ARTIKEL 1.

Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) wordt verstaan onder: (a) Algemene Voorwaarden Derden: onder meer de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoor-waarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden. (b) CRYPSYS: CRYPSYS Data Security B.V., gevestigd te Gorinchem; (c) Derden Producten: alle door CRYPSYS geleverde Producten en Diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij CRYPSYS berusten. (d) Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door leverancier (in dit geval CRYPSYS) te verrichten werkzaamheid, alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten, die bestemd zijn voor Opdrachtgever. (e) Eindafnemer: de derde aan wie Opdrachtgever van CRYPSYS afkomstige Producten en/of Diensten wederverkoopt voor eigen gebruik door de eindafnemer; (f) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie CRYPSYS Producten levert en/of Diensten verricht, dan wel met wie CRYPSYS een Overeenkomst aangaat of met wie CRYPSYS in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst; (g) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen CRYPSYS en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)-handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, waaronder mede begrepen Orders; (h) Order: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook; (i) Product: iedere op grond van de Overeenkomst door CRYPSYS ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Software alsmede de resul-taten van door CRYPSYS ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Diensten; (j) Software: software waarvan CRYPSYS aan Opdrachtgever een gebruiksrecht verstrekt dan wel het recht verstrekt om bepaalde gebruiksrechten aan derden te sublicentiëren.

ARTIKEL 2.

Toepasselijkheid 2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten terzake van de levering van Producten en/of Diensten tussen CRYPSYS en Opdrachtgever. 2.2 Afwijkingen en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 2.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst volledig van kracht blijven. 2.4 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.5 CRYPSYS is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) kalenderdagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

ARTIKEL 3.

Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten. 3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van CRYPSYS zijn vrijblijvend, en kennen een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, en binden haar niet, tenzij door CRYPSYS schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. CRYPSYS heeft te allen tijde het recht een niet-aanvaarde aanbieding te herroepen.
3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan CRYPSYS opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop CRYPSYS haar aanbieding baseert. 3.3 De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de Order door CRYPSYS. Het plaatsen van een Order en de bevestiging daarvan door CRYPSYS kan elektronisch (bijvoorbeeld via een aan CRYPSYS toebehorende website, per e-mail dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaats vinden. De Overeenkomst wordt eveneens geacht tot stand te zijn gekomen wanneer CRYPSYS een begin heeft gemaakt met de uitvoering ervan. 3.4 Alle opgaven door CRYPSYS van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten en/of Diensten gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen bij levering kunnen geen recht geven op schadevergoeding of ontbinding.

ARTIKEL 4.

Annulering 4.1 Annulering van een Overeenkomst is slechts mogelijk met instemming van CRYPSYS. Bij annulering is Opdrachtgever het verlies aan winst en de gemaakte kosten van CRYPSYS verschuldigd met een minimum van 60% van het bedrag dat Opdrachtgever bij normale uitvoering van de Overeenkomst verschuldigd zou zijn.

ARTIKEL 5.

Prijzen 5.1 Door CRYPSYS in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen zijn uitgedrukt in euromunt en exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde belastingen. Kosten van verpakking, verzending en verzekering, in- en uitvoerrechten en accijnzen, reis- en verblijfkosten in het kader van verlening van Diensten, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geven terzake van enige prestatie zijn voor rekening van Opdrachtgever. 5.2 Na totstandkoming van een Overeenkomst is CRYPSYS gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer, maar niet beperkt tot: tussentijdse verhoging en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, zaken- en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, door haar toeleverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen in de monetaire verhoudingen of andere omstandigheden.

ARTIKEL 6.

Betaling 6.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de factuurbedragen te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde op de bankrekening van CRYPSYS. 6.2 Opdrachtgever heeft geen bevoegdheid tot opschorting of verrekening. 6.3 Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan 3% bovenop de wettelijke handelsrente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. 6.4 Kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ter inning van het verschuldigde en niet-tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het openstaande bedrag en zullen tenminste € 250,- bedragen. 6.5 Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening op de in vordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever in minde-ring op de in hoofdsom openstaande vordering(en). 6.6 Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van CRYPSYS worden gebracht, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. 7 Indien op enig moment bij CRYPSYS twijfel bestaat en kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever en/of in het geval Opdrachtgever bij herhaling niet-correct of niet-tijdig betaalt, is CRYPSYS gerechtigd alvorens (verder) te presteren, ook voor lopende Overeenkomsten van Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom en/of de licentievergoeding van de Producten en/of vergoeding voor Diensten plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van het bedrag dat CRYPSYS onder de Overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen mocht hebben, daaronder mede begrepen in het handelsverkeer gebruikelijke rembourscondities en condities van documentair krediet. 6.8 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, ontbonden of geliquideerd wordt, haar ondernemingsactiviteiten beëindigt, het door hem uitgeoefende bedrijf wordt overgedragen of zijn crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt dan wel op andere wijze sanering van schulden bewerkstelligt of doet bewerkstelligen, dan wel overlijdt, onder curatele wordt gesteld of op enige andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest mede indien Opdrachtgever op enigerlei wijze zijn verplichtingen jegens CRYPSYS niet nakomt, zullen alle door Opdrachtgever aan CRYPSYS verschul-digde bedragen terstond opeisbaar zijn en zal CRYPSYS gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist.

ARTIKEL 7.

Levering van Producten 7.1 CRYPSYS verkoopt de Producten naar aard en aantal zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen, gelijk Opdrachtgever van CRYPSYS koopt. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de gekochte Producten. CRYPSYS behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren, in welk geval zodanige leveringen geacht zullen worden gedaan te zijn ingevolge afzonderlijke Over-eenkomsten. Opdrachtgever is verplicht de Producten op het moment van aflevering in ontvangst te nemen. Indien Opdrachtgever niet of niet-tijdig afneemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. CRYPSYS is alsdan gerechtigd de te leveren Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en kosten, bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde. 7.2 De door CRYPSYS opgegeven afleveringstermijn voor Producten en/of termijn voor het verrichten van Diensten is indicatief en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor CRYPSYS geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan CRYPSYS verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door CRYPSYS zoveel mogelijk in acht worden genomen. 7.3 Bij overschrijding van enige aflever-ingstermijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevat-tende een redelijke nadere nakomingstermijn, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

ARTIKEL 8.

Verstrekking Software en licentiekey aan Opdrachtgever en/of Eindafnemer 8.1 Wanneer de Overeenkomst voorziet in de levering aan Opdrachtgever van Software en de verlening van toestemming aan de Opdrachtgever voor de verdere sublicentiëring van bepaalde Software door Opdrachtgever aan Eindafnemers, verstrekt CRYPSYS de licentiekey, welke de Opdrachtgever en/of de Eindafnemer in staat stelt de Software te downloaden en te gebruiken, dan wel, als dat niet mogelijk is de Software en de licentiekey. In voorkomende gevallen kunnen licentiekeys ook door CRYPSYS en/of haar toeleveranciers rechtstreeks aan Eindafnemers ter beschikking worden gesteld. 8.2 Opdrachtgever heeft pas recht op verstrekking van een licentiekey voor Software en/of Software na betaling van de vergoeding die voor toestemming voor het gebruik van de Software is overeengekomen.8.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het behoud van licentiekey en de Software. In geval van verlies, beschadiging of diefstal van Software of de licentiekey heeft Opdrachtgever het recht op ter beschikkingstelling ervan tegen kostprijs. De vorige twee leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing. 8.4 Opdrachtgever zal bij de verdere distributie van Producten, waaronder begrepen de licentiekeys, voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten betrekking hebbende op de verpakking, opslag, verkoop, verzending en export van de Producten en ook voldoen aan alle bijkomende vereisten met betrekking tot productenaansprakelijkheid. Opdrachtgever zal in dit verband onder meer zorgdragen voor het tijdig voorafgaand verkrijgen van de benodigde exportvergunningen als onder meer bedoeld in EG Verordening Nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik. 8.5 Opdrachtgever vrijwaart CRYPSYS onherroepelijk en volledig voor het aan de zijde van Opdrachtgever ontbreken van enige voor de verpakking, opslag, verkoop, verzending en export van de Producten en/of Diensten benodigde vergunning(en) en/of andere toestemming(en). Opdrachtgever erkent dat CRYPSYS bevoegd is de levering van bepaalde goederen te melden bij de relevante instanties. Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart Opdrachtgever hiermee in te stemmen.

ARTIKEL 9.

Duur, opzegtermijn en verlenging van licenties 9.1 De Overeenkomst waarbij CRYPSYS een gebruiksrecht voor Software verleent, geldt voor de overeengekomen periode. 9.2 Indien de overeenkomst door een der partijen tussentijds wordt opgezegd, blijft Opdrachtgever te allen tijde alle overeengekomen vergoedingen verschuldigd over de periode tot en met de datum van daadwerkelijke beëindiging. CRYPSYS is nooit gehouden eventuele reeds vooruitbetaalde bedragen geheel of gedeeltelijk terug te betalen, tenzij de wet anders bepaald. 9.3 Opzegging door een der partijen kan op ieder moment plaatsvinden door mid-del van een aangetekende brief aan het adres van de andere partij, waarbij te alle tijde een opzegtermijn van drie maanden in acht dient te worden genomen. 9.4 Uiterlijk één maand voor de afloop van de overeen-gekomen periode zullen Opdrachtgever en CRYPSYS met elkaar in contact treden om de voorwaarden van de verlenging van enige Overeenkomst te herzien. Indien partijen niet voor de afloop van de overeengeko-men periode overeenstemming hebben bereikt over de nieuwe voorwaarden, zal de Overeenkomst van rechtswege komen te eindigen door het verstrijken van de overeengekomen periode, tenzij in de Overeen-komst andere afspraken zijn gemaakt.

ARTIKEL 10.

Klant- en identificatiegegevens 10.1 Opdrachtgever verstrekt aan CRYPSYS de adresgegevens van de derden en van de Eindafnemer(s) die Software of andere Producten van en/of via CRYPSYS geleverd krijgen. Opdrachtgever staat er voor in dat CRYPSYS vrij is in het gebruik van deze gegevens. 10.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt/verwerkt worden middels de Producten en/of de Diensten van CRYPSYS. CRYPSYS kan ten aanzien van deze (persoons)gegevens) uitsluitend als bewerker als bedoeld in de Wetbescherming persoonsgegevens worden aangemerkt. 10.3 Opdrachtgever vrijwaart CRYPSYS voor alle claims wegens een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. 10.4 CRYPSYS zal identificatiegegevens (waaronder begrepen wachtwoorden en login codes) uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van de Producten door Opdrachtgever en/of een Eindafnemer. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze identificatiegege-vens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik CRYPSYS hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen. In voorkomende gevallen kunnen identificatiegegevens ook door CRYPSYS en/of haar toeleveranciers rechtstreeks aan Eindafnemers ter beschikking worden gesteld. 10.5 Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Opdrachtgever en/of een Eindafnemer. In geen geval is CRYPSYS aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de identificatiegegevens. 10.6 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de identificatiegegevens van Opdrachtgever en/of de Eindafnemer, kan CRYPSYS Opdrachtgever aanwijzingen geven, die per omgaande uitgevoerd dienen te worden. Indien Opdrachtgever weigert om aan

redelijke aanwijzingen van CRYPSYS gehoor te geven, zal dit leiden tot schadeplichtigheid van Opdrachtgever ten opzichte van CRYPSYS voor alle geleden schade. Iedere weigering van Opdrachtgever om aan
redelijke aanwijzingen van CRYPSYS gehoor te geven, geeft CRYPSYS het recht de Overeenkomst per direct te ontbinden.

ARTIKEL 11.

Overmacht 11.1 Indien CRYPSYS door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort
voor de duur van de overmachtstoestand. 11.2 Indien de overmachttoestand zes maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden
zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist. 11.3 Onder overmacht van CRYPSYS wordt verstaan elke van de wil van CRYPSYS onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen
in redelijkheid niet van CRYPSYS kan worden verlangd.11.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

ARTIKEL 12.

Eigendomsvoorbehoud 12.1 Door CRYPSYS geleverde Producten, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, Software, (elektronische) bestanden, enz., blijven
eigen-dom van CRYPSYS totdat Opdrachtgever zijn verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen op grond waarvan het Product aan Opdrachtgever is geleverd. 12.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder
het eigen-domsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 12.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht CRYPSYS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 12.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder
eigendomsvoorbe-houd geleverde Producten i) te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
inzage te geven en ii) alle dienstige maatregelen te nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij Opdrachtnemer aanwezige zaken en al het benodigde in het werk
(doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen. 12.5 Voor het geval dat CRYPSYS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu
onvoorwaardelijke en niet-herroepbare toestemming aan CRYPSYS of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CRYPSYS zich bevinden en die Producten mede
terug te nemen.

ARTIKEL 13.

Inspectie en klachten 13.1 Eventuele klachten over gebreken aan de Producten of resultaten van geleverde Diensten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveel-heid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na aflevering van de Producten schriftelijk aan CRYPSYS worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan CRYPSYS worden gemeld. 13.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten onverwijld te staken. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft. 13.3 Opdrachtgever zal alle door CRYPSYS voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, onder meer door CRYPSYS in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik. 13.4 De kosten en het risico van retourneren van Producten zijn voor het eigen risico van Opdrachtgever. 13.5 Opdrachtgever kan geen aanspraken terzake van gebreken van Producten doen gelden jegens CRYPSYS zolang Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiende uit de met CRYPSYS gesloten Overeenkomst(en) niet is nagekomen. 13.6 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken van een Product, is de daaruit voor
CRYPSYS voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 14.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de klacht met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 15.

ARTIKEL 14.

Garantie 14. 1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 een klacht is gemeld en is aangetoond dat Producten niet behoorlijk functioneren, zal CRYPSYS de keus hebben
hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten deugdelijk te repareren, hetzij Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal CRYPSYS terzake van haar garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal CRYPSYS tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. 14.2 Indien CRYPSYS Producten aan Opdrachtgever aflevert welke CRYPSYS van haar toeleveranciers heeft verkregen, is CRYPSYS nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop CRYPSYS ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. 14.3 CRYPSYS staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen terzake van de installatie of het gebruik van Producten, noch staat CRYPSYS in voor zodanige adviezen of instructies van Opdrachtgever aan zijn afnemers. 14.4 De garantie geldt niet indien: – fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door Opdrachtgever en/of door hem ingeschakelde derde dan wel de Eindafnemer, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeug-delijkheid van materiaal of fabricage; – de Opdrachtgever en/of door hem ingeschakelde derde dan wel de Eindafnemer op
eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het Product heeft verricht of door een derde heeft laten verrichten; – Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of andere overeenkomsten met CRYPSYS voortvloeit; – CRYPSYS in overeenstemming met de in de Overeenkomst gebruikt materiaal of gebruikte Producten heeft geleverd. 14.5 Herstel van eventueel verloren gegane gegevens/data valt nimmer onder de garantie.

ARTIKEL 15.

Aansprakelijkheid 15.1 De totale aansprakelijkheid van CRYPSYS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit hoofde van een onrechtmatige daad of anders-zins, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekeraar van CRYPSYS dekking verleent. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van CRYPSYS aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden. b. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen door-dat CRYPSYS op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststel-ling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; d. redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.15. 2 Aansprakelijkheid
van CRYPSYS voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van
Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan CRYPSYS voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband
houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan CRYPSYS voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel lid 1 en lid 2, uit welken hoofde dan ook, is
uitgesloten. 15.3 De aansprakelijkheid van CRYPSYS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever CRYPSYS onverwijld en
deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrij-ving van de tekortkoming te bevatten, zodat CRYPSYS in staat is adequaat te reageren. 15.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CRYPSYS meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen CRYPSYS vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering. 15.5 Opdrachtgever vrijwaart CRYPSYS voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door CRYPSYS geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, program-matuur of andere materialen. 15.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan CRYPSYS zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient. 15.7 In geval de implementatie of inrichting van een systeem plaatsvindt onder leiding van, of in samenwerking met Opdrachtgever dan is CRYPSYS niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat vanwege die werkzaamheden en vrijwaart Opdracht-gever CRYPSYS voor veroorzaking van schade bij derden welke daarvan het gevolg zijn. 15.8 De in dit artikel 15 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen
indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van CRYPSYS.

ARTIKEL 16.

Overdracht van rechten en verplichtingen 16.1 CRYPSYS is bevoegd de rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden of een Overeenkomst aan een derde over te dragen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden te cederen, verpanden of anderszins over te dragen of te bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CRYPSYS.

ARTIKEL 17.

Intellectuele eigendom 17.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten, Software, websites, databestan-den, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, prijslijsten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij CRYPSYS, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die met de Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk worden toegekend, of het recht deze gebruiksrechten te verlenen aan Eindafnemers. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever of een afnemer daarvan tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een gebruiksrecht als bedoeld in deze bepa-ling is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Reverse engineering of decompilatie van de Software door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet rechtens toegelaten. 17.2 Het in artikel 17.1 genoemde gebruiks-recht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Software door Opdrachtgever en/of de Eindafnemer op de met CRYPSYS overeengekomen verwerkingseenheid, infrastructuur of met CRYPSYS overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations. 17.3 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 19 van de Voorwaarden. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 18.

Diensten 18.1 Dit artikel bevat specifieke bepalingen voor door CRYPSYS te verrichten Diensten voor Opdrachtgever. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in dit artikel voorrang boven de overige bepa-lingen in deze Voorwaarden. 18.2 Opdrachtgever zal aan CRYPSYS steeds wanneer de overeengekomen dienstverlening dat noodzakelijk maakt tijdig toegang tot en de kosteloze beschikking over alle door CRYPSYS benodigde middelen en faciliteiten verschaffen. 18.3 Opdrachtgever zal aan CRYPSYS alle voor de uitvoering van CRYPSYS’ werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. 18.4 Indien blijkt dat het verlenen van de Diensten (deels) niet verricht kan worden ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever aan enige verplichting ten opzichte van CRYPSYS of anderszins aan Opdrachtgever toerekenbare omstandigheden, zal deze de kosten, berekend op basis van de dan algemeen geldende tarieven van CRYPSYS, vergoeden die CRYPSYS terzake heeft gemaakt. 18.5 Indien de prijs bij nacalculatie wordt bepaald, mogen alle door CRYPSYS gemaakte uren bij het uitvoeren van de Diensten, inclusief reisuren, in rekening worden gebracht met toevoeging van kosten van materialen alsmede alle andere in redelijkheid door CRYPSYS gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van Diensten. Bij nacalculatie zal CRYPSYS de uren en kosten in de betreffende factuur specificeren. 18.6 Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken (aannemings)werkzaamheden welke CRYPSYS op grond van de Overeenkomst moet verrichten en CRYPSYS van oordeel is dat deze prestaties daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat – met inachtneming van het volgende lid – afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening kan worden gebracht, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen. 18.7 Indien CRYPSYS meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarin CRYPSYS al haar andere prestaties onder de Overeenkomst zou kunnen voldoen. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en consequenties, tenzij hij binnen 8 kalenderdagen na de bedoelde kennisgeving door CRYPSYS schriftelijk bezwaar daartegen heeft aangetekend. CRYPSYS mag met de uitvoering van meerwerk wachten totdat Opdrachtgever CRYPSYS daartoe schriftelijk opdracht geeft. 18.8 De werkzaamheden van medewerkers van CRYPSYS welke op de bedrijfsterreinen van de Eindafnemer dienen te worden verricht, vinden onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever plaats. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de door CRYPSYS ter beschikking gestelde medewerker lijdt gedurende of in verband met de aan hem opgedragen werkzaamheden als bedoeld in dit artikel. 18.9. Opdrachtgever vrijwaart CRYPSYS voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of welke zijn terug te voeren op de werkzaamheden verricht door de ter beschikking gestelde medewerker op de bedrijfsterreinen van de Eindafnemer als bedoeld in artikel 18.8.

ARTIKEL 19.

Derden Producten en Algemene Voorwaarden Derden
19.1 CRYPSYS is gerechtigd Derden Producten te leveren dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. CRYPSYS is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 19.2 Indien CRYPSYS Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Voorwaarden tevens – conform het bepaalde in artikel 20 – de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de Overeenkomst. 19.3 CRYPSYS levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden. 19.4 Er vindt door CRYPSYS geen onderhoud, support dan wel andere diensten plaats op Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 19.5 Het is Opdrachtgever verboden op enige wijze, direct of indirect, door handelen of nalaten, een en ander in de ruimste zin des woords, bij te dragen aan de aantasting van de goede (handels)na(a)m(en) van CRYPSYS, haar Producten en Diensten, alsmede de goede (handels)na(a)m(en) van haar toeleveranciers. Opdrachtgever is schadeplichtig jegens CRYPSYS voor alle door CRYPSYS door de overtreding van het voormelde verbod gelede schade. Opdrachtgever vrijwaart CRYPSYS indien en voor zover CRYPSYS door een of meer van haar toeleveranciers wordt aangesproken voor de vergoeding van schade of kosten, welke verbandhouden met enig handelen of nalaten van Opdrachtgever wat de (handels)-na(a)m(en) van toeleveranciers van CRYPSYS op enige wijze negatief heeft of kan beïnvloeden.

ARTIKEL 20.

Algemene Voorwaarden Derden 20.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen indien beschikbaar bij CRYPSYS uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en taal ter beschikking worden gesteld zoals CRYPSYS deze heeft ontvangen. 20.2 Deze Voorwaarden treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven door CRYPSYS. Bij strijd tussen deze Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden Derden, kan CRYPSYS de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

ARTIKEL 21.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 21.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op een Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 21.2 De Rechtbank te Dordrecht is in eerste aanleg exclusief be-voegd om te oordelen over alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of een Overeenkomst tenzij CRYPSYS kiest voor een andere rechter die volgens de regels van burgerlijke rechtsvordering bevoegd is.

Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 23061574. | CRYPSYS Data Security B.V.  | Postbus 542 – 4200 AM Gorinchem – Edisonweg 4 – 4207 HG Gorinchem | Tel.: 0183 – 62 44 44 | Fax: 0183 – 62 28 48 | www.crypsys.nl

Heeft u vragen of wilt u met ons kennismaken?

Neem contact op